Evidenca dejavnosti obdelav - Zbirke OP     Išči 
 •   PDF

  Naziv zbirke osebnih podatkov
  39 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:39)
  zapisov na stran
  Naziv zbirke osebnih podatkov                                       
  PodrobnostiEvidenca v postopkih določitve plačila staršev za programe v vrtcih
  PodrobnostiEvidenca v postopkih urejanja institucionalnega varstva
  PodrobnostiEvidenca cestnih objektov ter poškodb le-teh in posredovanja odškodninskih
  zahtevkov pristojnim zavarovalnicam
  PodrobnostiEvidenca dokumentarnega gradiva
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb in drugih pogodb za poslovne stavbe in poslovne
  prostore v lasti občine
  PodrobnostiEvidenca o izobraževanju in izpopolnjevanju
  PodrobnostiEvidenca o javnih razpisih
  PodrobnostiEvidenca o plačah in stroških dela
  PodrobnostiEvidenca o poškodbah na delu
  PodrobnostiEvidenca o prebivalstvu Občine Oplotnica
  PodrobnostiEvidenca o videonadzoru
  PodrobnostiEvidenca postopkov odločanja o prostorskem načrtovanju (namenska raba,
  sprememba namembnosti) ter evidenca lokacijskih informacij
  PodrobnostiEvidenca v dogovorih o obročnem odplačevanju zapadlih pa neplačanih
  obveznosti iz naslova najemnin, koncesij
  PodrobnostiEvidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca
  PodrobnostiEvidenca v postopkih dodelitve občinske enkratne denarne pomoči
  PodrobnostiEvidenca v postopkih dodeljevanja sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
  podeželja in malega gospodarstva
  PodrobnostiEvidenca v postopkih izračuna stanovanjskih subvencij
  PodrobnostiEvidenca v postopkih javnih razpisov za dodelitev sredstev za kulturne,
  športne, turistične, humanitarne in neprofitne programe ter društveno
  dejavnost in za mlade
  PodrobnostiEvidenca v postopkih komunalnega urejanja občinskih cest
  PodrobnostiEvidenca v postopkih obračuna turistične takse in register turističnih
  vodnikov
  PodrobnostiEvidenca v postopkih oddaje v najem in prodaje stanovanj v lasti občine
  (register stanovanj)
  PodrobnostiEvidenca v postopkih plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane na
  zavarovalni podlagi 099 (15/21)
  PodrobnostiEvidenca v postopkih podeljevanja koncesij v zdravstveni in lekarniški
  dejavnosti
  PodrobnostiEvidenca v postopkih podeljevanja občinskih priznanj
  PodrobnostiEvidenca v postopkih pokopališke dejavnosti in v zadevah pokrivanja stroškov
  mrliško pregledne službe
  PodrobnostiEvidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov, trgovin in
  turističnih kmetij
  PodrobnostiEvidenca v postopkih razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine
  PodrobnostiEvidenca v postopkih urejanja lastninsko pravnih razmerij za odstopljena
  zemljišča
  PodrobnostiEvidenca v postopkih vračanja sredstev vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
  PodrobnostiEvidenca v zadevah nudenja pomoči na domu in družinskega pomočnika
  PodrobnostiEvidenca v zadevah obrambe in zaščite
  PodrobnostiEvidenca v zadevah subvencioniranja letovanja otrok in organizacije
  počitniških in obveznih dejavnosti učencev
  PodrobnostiEvidenca v zadevah subvencioniranja obrestnih mer
  PodrobnostiEvidenca v zadevah urejanja javnih površin
  PodrobnostiEvidenca v zadevah zagotavljanja prevoza otrok v šolo
  PodrobnostiEvidenca video in avdio posnetkov sej občinskega sveta
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih
  zemljišč (komunalni prispevek) in stroškov kanalizacijske infrastrukture
  PodrobnostiKadrovska evidenca in evidenca občinskih funkcionarjev

  Izvedeno!