Evidenca dejavnosti obdelav - Vloge     Išči 
 •   PDF

  39 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:39)
  zapisov na stran
  Naziv Vloge                                                         
  PodrobnostiIzjava o rekonstrukciji, nadomestni gradnji ali gradnji enostavnih objektov
  PodrobnostiLetno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programov društev
  PodrobnostiObvestilo o evidentiranju škode ob naravnih nesrečah
  PodrobnostiObvestilo lokalni skupnosti o prireditvi
  PodrobnostiPoročilo o izvedbi turističnega vodenja
  PodrobnostiPrijava za pridobitev znaka kakovosti Rogla
  PodrobnostiPrijava zapuščenih živali na območju občine Oplotnica
  PodrobnostiPritožba na odločbo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiSprememba napovedi za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiVloga o spremembi podatkov za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
  zemljišča (nusz) zaradi spremembe stanja
  PodrobnostiVloga za izdajo digitalnega katasterskega načrta
  PodrobnostiVloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja
  s hrupom
  PodrobnostiVloga za izdajo lokacijske informacije
  PodrobnostiVloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča do kraja študija
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o tem, da ne obstaja predkupna pravica
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja na projekt
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za poroko v graščini v oplotnici
  PodrobnostiVloga za izjavo o ustreznosti izvedenih del
  PodrobnostiVloga za obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah in v varovalnem pasu
  javnih cest v naselju in zunaj naselja
  PodrobnostiVloga za oprostitev plačevanja nusz (nadomestilo za uporabo stavbnega
  zemljišča) za novogradnje
  PodrobnostiVloga za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti
  PodrobnostiVloga za pridobitev dovoljenja in gradnjo v varovalnem pasu
  PodrobnostiVloga za pridobitev dovoljenja za dela na cesti
  PodrobnostiVloga za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
  PodrobnostiVloga za pridobitev projektnih pogojev
  PodrobnostiVloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  PodrobnostiVloga za prijavo prireditve
  PodrobnostiVloga za priznanje upravičenosti do enkratnega denarnega prispevka za
  novorojenca/ko v občini oplotnica
  PodrobnostiVloga za rezervacijo prostorov
  PodrobnostiVloga za rezervacijo prostorov v graščini oplotnica
  PodrobnostiVloga za spremembo podatkov za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega
  zemljišča (nusz) zaradi spremembe stanja
  PodrobnostiVloga za subvencionirano najemnino
  PodrobnostiVloga za ureditev cestnega priključka na javno cesto
  PodrobnostiVloga za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila vrtca zaradi odsotnosti
  otroka
  PodrobnostiVloga za zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej
  PodrobnostiVloga za zaporo ceste zaradi prireditve na njej
  PodrobnostiVodniški nalog

  Izvedeno!