Evidenca dejavnosti obdelav - Zbirke OP     Išči 
 •   PDF

  Naziv zbirke osebnih podatkov
  71 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:71)
  zapisov na stran
  stran 1 od 2
  Naziv zbirke osebnih podatkov                                       
  PodrobnostiAdresar
  PodrobnostiEvidenca dijakov in študentov na delovni praksi
  PodrobnostiEvidenca dobitnikov priznanj
  PodrobnostiEvidenca dodeljene kolektivne blagovne znamke »Moje naravno iz doline«
  PodrobnostiEvidenca dodeljenih pomoči po pravilu »de minimus«
  PodrobnostiEvidenca dodeljenih pomoči za obnovo fasad
  PodrobnostiEvidenca dokumentarnega gradiva
  PodrobnostiEvidenca doplačil za institucionalno varstvo
  PodrobnostiEvidenca dovoljenj pokopov
  PodrobnostiEvidenca dovoljenj za zapore občinskih cest
  PodrobnostiEvidenca dovoljenj za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
  hrupom
  PodrobnostiEvidenca družinskih pomočnikov
  PodrobnostiEvidenca izplačil izvajalcem po podjemnih in avtorskih pogodbah
  PodrobnostiEvidenca kandidatov za zaposlitev
  PodrobnostiEvidenca katastra PISO
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb za poslovne prostore v lasti občine
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb za zemljišča
  PodrobnostiEvidenca najemnikov stanovanj v lasti občine
  PodrobnostiEvidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
  PodrobnostiEvidenca o doplačilih socialno varstvenih storitev - pomoč na domu
  PodrobnostiEvidenca o izrabi delovnega časa
  PodrobnostiEvidenca o ocenjeni škodi na kmetijskih pridelkih in objektih po naravni
  nesreči
  PodrobnostiEvidenca o prenosu posmrtnih ostankov
  PodrobnostiEvidenca o stroških dela
  PodrobnostiEvidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
  PodrobnostiEvidenca o usposobljenosti zaposlenih za varno delo in varstvo pred požarom
  PodrobnostiEvidenca o zaposlenih delavcih
  PodrobnostiEvidenca o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in o rednih preventivnih
  zdravstvenih pregledih
  PodrobnostiEvidenca o članih občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter nadzornega
  odbora
  PodrobnostiEvidenca odličnih osnovnošolcev
  PodrobnostiEvidenca pobiranja in odvajanja turistične takse
  PodrobnostiEvidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje
  gospodarstva
  PodrobnostiEvidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje
  kmetijstva
  PodrobnostiEvidenca potrdil o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiEvidenca poškodb pri delu in poklicnih bolezni
  PodrobnostiEvidenca predlaganih kandidatov za podelitev priznanj
  PodrobnostiEvidenca predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zavodov
  PodrobnostiEvidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
  PodrobnostiEvidenca prijaviteljev na javne razpise
  PodrobnostiEvidenca priklopov na kanalizacijski kolektor
  PodrobnostiEvidenca pripadnikov civilne zaščite
  PodrobnostiEvidenca prispevkov za zdravstveno zavarovanje
  PodrobnostiEvidenca raztrosa in pokopov zunaj pokopališč
  PodrobnostiEvidenca sobodajalcev
  PodrobnostiEvidenca soglasij za prodajo izdelkov na sejmih
  PodrobnostiEvidenca soglasij za snemanje in slikanje na območju občine
  PodrobnostiEvidenca starostnikov in otrok do 1. razreda
  PodrobnostiEvidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov
  PodrobnostiEvidenca uporabniških računov e-pošte zaposlenih
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do enkratne pomoči za novorojene otroke

  Izvedeno!