Evidenca dejavnosti obdelav - Zbirke OP     Išči 
 •   PDF

  Naziv zbirke osebnih podatkov
  42 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:42)
  zapisov na stran
  Naziv zbirke osebnih podatkov                                       
  PodrobnostiEvidenca dokumentarnega gradiva
  PodrobnostiEvidenca družinskih pomočnikov
  PodrobnostiEvidenca državne pomoči za kmetijstvo
  PodrobnostiEvidenca iz vlog za znižano plačilo vrtca
  PodrobnostiEvidenca izvajalcev del po avtorskih pogodbah
  PodrobnostiEvidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah
  PodrobnostiEvidenca lokacijskih preveritev
  PodrobnostiEvidenca mnenj o skladnosti gradnje s prostorskimi akti in za poseg v varovalni
  pas cest
  PodrobnostiEvidenca najdenih zapuščenih živali
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb
  PodrobnostiEvidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
  PodrobnostiEvidenca o izdanih in prejetih računih
  PodrobnostiEvidenca o izrabi delovnega časa
  PodrobnostiEvidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
  PodrobnostiEvidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
  PodrobnostiEvidenca o ocenjeni škodi na kmetijskih pridelkih in objektih po naravni
  nesreči
  PodrobnostiEvidenca o potnih nalogih
  PodrobnostiEvidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih,
  ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih
  vzrokih
  PodrobnostiEvidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
  PodrobnostiEvidenca o stroških dela
  PodrobnostiEvidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
  PodrobnostiEvidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom
  PodrobnostiEvidenca o zaposlenih delavcih
  PodrobnostiEvidenca o štipendistih
  PodrobnostiEvidenca odgovornih oseb na področju kulture
  PodrobnostiEvidenca odgovornih oseb na področju športa
  PodrobnostiEvidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje
  PodrobnostiEvidenca pobiranja in odvajanja turistične takse
  PodrobnostiEvidenca pobud v postopku priprave prostorskih aktov
  PodrobnostiEvidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje
  gospodarstva
  PodrobnostiEvidenca potrdil o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiEvidenca predlaganih kandidatov za podelitev priznanj
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojence
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do institucionalnega varstva
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna
  stanovanja
  PodrobnostiEvidenca uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih
  postopkov
  PodrobnostiEvidenca video in avdio posnetkov sej občinskega sveta
  PodrobnostiEvidenca za dodeljevanje enkratnih siocialnih pomoči
  PodrobnostiEvidenca za zaščito in reševanje
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiSeznam lokacijskih informacij

  Izvedeno!