Evidenca dejavnosti obdelav - Vloge     Išči 
 •   PDF

  24 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:24)
  zapisov na stran
  Naziv Vloge                                                         
  PodrobnostiIzjava med staršema novorojenca/ke
  PodrobnostiJavna prireditev
  PodrobnostiObrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  PodrobnostiObrazec za prijavo svečane potrditve zakonske zveze
  PodrobnostiPobuda za spremembo namenske rabe prostora
  PodrobnostiVloga za izbrisno dovoljenje
  PodrobnostiVloga za izdajo aneksa k najemni pogodbi
  PodrobnostiVloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v
  zemljišče za gradnjo stavb
  PodrobnostiVloga za izdajo dovoljenja za prekop/ prenos posmrtnih ostankov
  PodrobnostiVloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na
  prireditvi
  PodrobnostiVloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih
  del
  PodrobnostiVloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila za prijavo na javni razpis iz drugih virov - kmetijstvo
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila za prijavo na javni razpis iz drugih virov -
  podjetništvo
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste oz.
  soglasja k projektnim rešitvam
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za opravljanje prodaje na drobno izven prodajaln
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
  PodrobnostiVloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence
  PodrobnostiVloga za zamenjavo stanovanja
  PodrobnostiVloga za zaporo občinske javne ceste
  PodrobnostiVloga zemljišča
  PodrobnostiVvloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju
  PodrobnostiZahteva za dostop do informacij javnega značaja

  Izvedeno!